Shahrukh Sheikh

Shahrukh Sheikh

Stockholm / Founder/ CEO Lykvyd Technologies AB