More ideas from Farhat
ALLAH ke naam se jo bohat maherban bohat raham kerne wala, Sab tareef Allah Taalaa kay liye hai jo tamam jahanon ka palney wala hai. Bara meharban nihayat reham kerney wala. Badlay kay din (yani qayamat) ka maalik hai. Hum sirf teri hi ibadat kertay hain aur sirf tujh hi say madad chahatay hain. Humen seedhi (aur sachi) raah dikha. Unn logon ki raah jin per tu ney inaam kiya unn ki nahi jin per ghazab kiya gaya aur nagumrahon ki. (Sura-e-Fateha Makka mai Nazil hui, is mai saat (7) Aayatain…

ALLAH ke naam se jo bohat maherban bohat raham kerne wala, Sab tareef Allah Taalaa kay liye hai jo tamam jahanon ka palney wala hai. Bara meharban nihayat reham kerney wala. Badlay kay din (yani qayamat) ka maalik hai. Hum sirf teri hi ibadat kertay hain aur sirf tujh hi say madad chahatay hain. Humen seedhi (aur sachi) raah dikha. Unn logon ki raah jin per tu ney inaam kiya unn ki nahi jin per ghazab kiya gaya aur nagumrahon ki. (Sura-e-Fateha Makka mai Nazil hui, is mai saat (7) Aayatain…

Pakistani Bridal Couture, Pakistani Bridal Makeup, Indian Bridal Hair, Pakistani Wedding Dresses, Pakistani Jewelry, Indian Jewelry, Bridal Dresses, Bridle Dress, Bridal Makeover, Wedding, Indian Bride Hair, Wedding Dresses, Bride Groom Dress, Bridal Gowns, American Indian Jewelry, Bridesmade Dresses, Wedding Dressses, Pakistani Bridal Wear, Short Wedding Gowns, Wedding Day Robes