Patrik Frid

Patrik Frid

crohns, Gymrat, drives a Harley FXR. Pitbull and tattoos 👌
Patrik Frid