Patrik Frid

Patrik Frid

Gymrat, drives a Harley FXR. Pitbull and tattoos 👌