Explore Mandala Art, Tribal Tattoos, and more!

drawing compass flowers

Flower of Life: How to draw it…

***This lesson is an taken from the pages on the sacred geometry how-to book ‘Construction’, available now from the Chemical Marriage store… BUY THE FULL BOOK HERE.

Sacred Geometry BUNDLE: 60 Items by kloroform on @creativemarket

Sacred Geometry BUNDLE: 60 Items

The element of shape is shown in this picture. Particularly geometric shape. You can see that shapes are used to make up these pictures, as they are two-dimensional

091. Syunik, Zangezur, Sisakan / Siunik, Zanguezur, Sisakán / Սյունիք, Զանգեզուր, Սիսական © Martin Vaneskeheian

091. Syunik, Zangezur, Sisakan / Siunik, Zanguezur, Sisakán / Սյունիք, Զանգեզուր, Սիսական

091. Syunik, Zangezur, Sisakan / Siunik, Zanguezur, Sisakán / Սյունիք, Զանգեզուր, Սիսական © Martin Vaneskeheian

Ամեն հայ պէտք է իմանա՛յ իր մշահոյթը, եւ այդպիսով ճանաչի ինքն իրեն: Ստորեւ ներկայացնում եմ այն նշանների մի մասը, որոնք առաւել շատ են գործածուել մեր... | Пресс-секретарь - Независимая блог-платформа

Ամեն հայ պէտք է իմանա՛յ իր մշահոյթը, եւ այդպիսով ճանաչի ինքն իրեն: Ստորեւ ներկայացնում եմ այն նշանների մի մասը, որոնք առաւել շատ են գործածուել մեր... | Пресс-секретарь - Независимая блог-платформа

JPEG - 23 ko                                                                                         Plus

Resultado de imagen para Drawing Circle Images: How to Draw Artistic Symmetrical Images with a Ruler and Compass

golden triangle 36 & 72 & 72 degrees Fibonacci spiral and pentagon

Phi spirals are the proportions of the 5 sided pentagon the geometry of which is nested within the icosahedron, dodecahedron, DNA and the human body. Work Pentagon into more outer picture.

Pinterest
Search