Fler idéer från Sara
Superman Pose -Viparita Shalabhasana

Superman Pose -Viparita Shalabhasana

Crow Posture - Bakasana

Crow Posture - Bakasana

Bridge Variation - Setu Bandha Sarvangasana

Bridge Variation - Setu Bandha Sarvangasana

Wheel Posture - Chakrasana

Wheel Posture - Chakrasana

Plank Posture - Phalakasana

Plank Posture - Phalakasana

Half Moon Pose -Ardha Candrāsana

Half Moon Pose -Ardha Candrāsana

Upward (Reverse) Plank Pose -Purvottanasana

Upward (Reverse) Plank Pose -Purvottanasana

side plank variation

side plank variation

Side Angle Pose - Utthita Parsvakonasana

Side Angle Pose - Utthita Parsvakonasana

Side Plank Variation -Vasisthasana

Side Plank Variation -Vasisthasana